Metodologia empremta hídrica

Aquaprint calcula l'empremta hídrica en base a la metodologia Water Footprint Network (WFN), i et permet obtenir un indicador essencial de la sostenibilitat de l'ús dels recursos naturals per part de la societat.

Fases del Càlcul
Abast de l'empremta

Definició dels processos que seran analitzats

Recopilació de dades

Dades de l'activitat, factors de caracterització i fluxos directes i indirectes

Càlculs

Aplicació de la metodologia basada en la Water Footprint Network

Abast

En primer lloc, cal definir els processos i activitats de la organització que s'inclouen en el càlcul. L'eina contempla tan els fluxos directes com les indirectes.

Metodologia

L’Empremta Hídrica (EH) és un indicador global de l'apropiació dels recursos d'aigua dolça. Així, segons la WFN, l’EH d'un producte es defineix com el volum d'aigua consumit tant de forma directa com de forma indirecta per a la seva producció.

Es parla d'ús directe -l'aigua consumida o utilitzada en els processos productius- i de l’indirecte -aigua continguda en les matèries primeres i en els productes i serveis que intervenen en el procés productiu- que es fa del recurs, i els impactes que de l'ús de l'aigua es deriven. L'ús de l'aigua es mesura en termes de volum d'aigua consumida -és a dir, evaporada o que no retorna- o contaminada per unitat de temps. Tant si parlem d’empremta hídrica directa com a indirecta, podem distingir entre empremta d’aigua verda, blava i grisa (visió Water Footprint Network).

A diferència de l’empremta de carboni, l’EH presenta una clara component espacial i temporal, ja que ha d'estar referida sempre a un espai geogràfic i a un moment en el temps determinat. Així mateix, l’anàlisi d’una EH pot permetre observar tendències i evolucions sempre que es disposi de sèries històriques de dades suficientment detallades. Es pot expressar en funció del tipus d'aigua que es consideri, desglossant-la segons els seus colors:

Empremta Hídrica verda (EHv)

relacionada amb l’aigua de pluja incorporada al producte. Habitualment és rellevant en agricultura i silvicultura.

Empremta Hídrica blava (EHb)

relacionada amb l’ús consumptiu d’aigua dolça superficial o subterrània evaporada, incorporada al producte, tornada a una altra conca o al mar o tornada en un període diferent d’extracció.

Empremta Hídrica gris (EHg)

relacionada amb la qualitat es refereix a l’aigua necessària perquè el medi receptor assimili els contaminants vessats per l’activitat.

AIGUA
CONSUMPTIVA
(Ús directe i indirecte d'aigua)
AIGUA
DEGRADATIVA
(Ús directe i indirecte d'aigua)

Recopilació de dades

Previ a l'entrada de dades, cal recopilar la informació d'entrada que sol·licita la calculadora en base a l'abast del projecte definit.

Càlculs

L'empremta hídrica es mesura en m3 i es calcula de forma general multiplicant les dades d'entrada de l'activitat pel factor de caracterització (empremta hídrica unitària):

Consums d'inventariFactors de caracteritzacióEmpremta hídrica total

L’empremta hídrica es deglosa en empremta directa i indirecta i es pot expressar en funció de l’origen de l’aigua (verda, blava i grisa).