Metodologia empremta de carboni

Aquaprint calcula l'empremta de carboni en base a les metodologies internacionals ISO14064 i GHG Protocol, tot aplicant les recomanacions de la Guia Pràctica per al Càlcul de les emissions Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic (OCCC). Les organitzacions del cicle integral de l'aigua poden utilitzar Aquaprint com eina de suport per adherir-se al programa d'Acords Voluntaris de l'OCCC.

Fases del Càlcul
Abast de l'empremta

Definició dels processos que seran analitzats, i els nivells d’abast 1,2 i 3

Recopilació de dades

Dades de l’activitat, factors d’emissió i fluxos

Càlculs

Aplicació de la metodologia basada en ISO 14064 i GHG Protocol per obtenir les emissions totals

Abast

En primer lloc, cal definir els processos i activitats de la organització que s’inclouen en el càlcul. L’eina contempla tan les emissions directes (abast 1), com les indirectes (abast 2 i 3).

Crema de combustibles
Vehicles propietat de la companyia
Emissions de procés de les estacions depuradores d’aigües residuals
Gasos fluorants
Electricitat consumida de la xarxa
Transport de materials
Disposició final de residus
Viatges i desplaçaments de feina
Desplaçament in itinere
Consum de reactius
Emissions dels efluents de les depuradores

A banda de calcular les emissions d’abast 1,2 i 3, l’eina també mostra les emissions evitades i les emissions reduïdes. Les emissions evitades són les que haurien de produir-se en instal·lacions alienes a la pròpia empresa, però que no es produeixen gràcies a les activitats de la nostra instal·lació (per exemple, les degudes a la venda d'energia elèctrica procedent de la cogeneració amb biogàs).

Les emissions reduïdes són les que haurien de produir-se a la instal·lació pròpia, però no es produeixen gràcies a les nostres pròpies activitats, que redueixen el consum esperable d'energia (per exemple, l'energia autoconsumida procedent de la cogeneració de biogàs).

Les emissions evitades i reduïdes no es resten de les emissions totals ni s'hi sumen; els resultats es mostren de manera independent per a cada àrea.

Metodologia

Les emissions comptabilitzades per la Calculadora inclouen:

 1. Emissions derivades del consum energètic (electricitat, gas natural i equips de combustió de benzina, gasoil, combustible, propà o butà i biogàs).
 2. Emissions derivades de la combustió durant el transport dins de l'explotació, o de viatges relacionats amb l’explotació però fora d’ella (cotxe, avió, etc.).
 3. Emissions derivades del consum de productes químics a les instal·lacions.
 4. Emissions degudes a les fuites de gasos refrigerants a oficines, ETAP i EDAR.
 5. Emissions degudes al tractament de residus generats en oficines, ETAP i EDAR. Es calculen les emissions evitades en el tractament de residus, gràcies a la valorització dels materials.
 6. En el cas de les EDAR: emissions dels processos de tractament d'aigües i fangs.
  • Emissions de CH₄ produïdes durant el procés de digestió de fangs a les EDAR.
  • Emissions de N₂O derivades dels processos de nitrificació i desnitrificació a les EDAR.
  • Emissions de N₂O derivades de l’abocament de l'efluent al medi receptor.
  • Emissions de CH₄ i N₂O derivades del tractament i de la disposició final dels fangs.
 7. Emissions derivades del transport in itinere.

Recopilació de dades

Previ a l'entrada de dades, cal recopilar l'inventari que sol·licita la calculadora en base a l'abast definit i a les etapes del Cicle Integral de l'Aigua seleccionat. El següent esquema mostra com es vincula l'inventari amb cada etapa del procés:


Càlculs

L'empremta de carboni es mesura en quilograms de CO2 equivalent (Kg/CO2) i es calcula de forma general multiplicant les dades d'entrada de l'activitat pel factor d'emissió corresponent i pel potencial d'escalfament del gas d'efecte hivernacle:

Dada d’entradaFactor d’emissióPotencial d'escalfamentEmpremta carboni

L'eina també quantifica les emissions evitades i reduïdes, i ofereix la possibilitat de comparar els resultat d'emissions entre anys diferents. A més a més, mostra una sèrie de ratis d'emissions per facilitar la comprensió dels resultats.